Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden OLIFICŌ

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Onderneming

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken

van zijn herroepingsrecht;

• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening

van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

• Dag: kalenderdag;

• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een

reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting

in de tijd is gespreid;

• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of

ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan

op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de

opgeslagen informatie mogelijk maakt.

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de

ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik

wil maken van zijn herroepingsrecht.

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van

een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van

producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend

gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden

gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer

gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

• Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van

de ondernemer.

 

Artikel 2 - Onderneming

Onderneming: Olificō. ( Olifico is onderdeel van M.V. I. )

E-mailadres: info@olifico.nl

KvK-nummer: 82988579

Btw-identificatienummer: NL002809481B25

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen

tussen ondernemer en consument.

• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst

van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in

te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden

toegezonden.

• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in

afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument

ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien

dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische

weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs

elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

• Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op

enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de

overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende

bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de

strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

• Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen

te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

• Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere

bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van

deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder

voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

• Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te

wijzigen en aan te passen.

• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om

een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

• Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie

en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de

overeenkomst.

• Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van

de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven

kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk

is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van verzending;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke

handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn

waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de

kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden

berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

communicatiemiddel;

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja

op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de

overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens

kan controleren en indien gewenst herstellen;

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de

overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de

wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan

raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een

duurtransactie.

• Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,

tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft

aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst

van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet

door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de

ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van

de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

• De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte

stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al

die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede

gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een

bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te

verbinden.

• De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de

volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op

een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,

meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van

de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts

van toepassing op de eerste levering.

• Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende

voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

• Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze

bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of

een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger.

• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het

product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of

gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te

behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met

alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat

en ongeopend in de verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

• Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn

herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,

kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen

middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te

willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen

retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

• Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet

kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het

product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

• Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14

dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

• Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich

richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter

zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen

de kosten van terugzending voor zijn eigen rekening.

• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit

bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,

terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is

door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan

worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de

consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een

andere betaalmethode.

• Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de

consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering

van het product.

• De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk

verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor

het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

• De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten

voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht

geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het

sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor

producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op

een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de

prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens

prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

• In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of

diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt

en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

• Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke

regelingen of bepalingen.

• Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van

de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn

inclusief btw.

• Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de

gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk –

en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te

leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

• De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen

aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen

van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van

de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product

geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

• Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie

doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van

de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

• Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4

weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending

van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat

verkerend.

• De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de

fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de

uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de

consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de

toepassing van de producten.

• De garantie geldt niet indien:

• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of

bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn

blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de

aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van

voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de

kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen

bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij

de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf

kenbaar heeft gemaakt.

• Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is

vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere

leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument

hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te

ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

• Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen

kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de

consument geen recht op schadevergoeding.

• In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de

ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

• Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de

ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat

een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het

herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending

zijn voor rekening van de ondernemer.

• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij

de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

• De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit

daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van

daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

• De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit

daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

• De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een

bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor

zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

• Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot

het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,

mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

• In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor

bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en

weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van

maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het

einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

• Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot

het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor

onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met

een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste

drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan

eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

• Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking

afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch

na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

• Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de

consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten

hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen

opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

• Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de

consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het

ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de

consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of

vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

• In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer

behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar

gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

• De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte

klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7

dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat

de consument de gebreken heeft geconstateerd.

• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van

14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de

termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

• Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat

een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

• Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de

ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR

platform (http://ec.europa.eu/odr).

• Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij

de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

• Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de

ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of

repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

• Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop

deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

• Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.